Gratis

Liv, død og håb - hvad sker der, når man dør?

Beskrivelse

Eleverne arbejder via bibelske fortællinger, popmusik, digte og bibelcitater med livets store spørgsmål om liv og død og med de centrale kristne grundbegreber som håb, opstandelse og evigt liv. De besøger kirken, hvor de hører om præstens rolle, når et menneske dør og om ritualerne ved begravelser og bisættelser.

Hjemme

Forløbet handler om det menneskelige grundvilkår, at vi dør på et eller andet tidspunkt. 
Gennem bibelfortællinger, en popsang og et digt forholder eleverne sig på forskellige måder til det vilkår og gør sig tanker om, hvordan døden og livet kan spille sammen. De skal også prøve hurtig-skrivning og drøfte fælles spørgsmål på klassen.

Besøg i kirken

I kirken hører de om præstens rolle, når et menneske i sognet dør og om ritualerne omkring begravelse og bisættelse. 

Det er også muligt at kombinere besøget i kirken med besøg hos bedemanden, som fortæller om deres arbejde, når et menneske dør.

Alternativt kan vi slutte af på kirkegården, hvor eleverne undersøger gravsten og gravsteder.

Hjemme

Tilbage i klassen samler I op på besøget i kirken. Herefter fortsætter emnet med fokus på, hvordan kristendommen forholder sig til døden. Gennem tekst- og billedarbejde skal eleverne forholde sig til de kristne grundbegreber håb, tro, tvivl og evigt liv. Til slut ser I kortfilmen Helium, som handler om hvad håbet betyder for et menneske - især når livet er ved at rinde ud. 

Aktiviteter

I kirken hører eleverne om præstens rolle, når et menneske i sognet dør. Her er samtalen med de efterladte vigtig, og det at være sammen med dem i svær situation. Derefter skriver de en tale om den afdøde. Når begravelsen eller bisættelsen finder sted, er der en række ritualer, som præsten følger. Alt dette hører I om, og ser, hvor i kirken det foregår.

Besøg på kirkegården

Du kan lade eleverne arbejde med forskellige opgaver på kirkegården. De kan gå på jagt efter gravsten/steder 

  • som udtrykker forskellige følelser (håb, savn, sorg, glæde, kærlighed mm)
  • som har symboler (due, kornaks, hjerte, kors mm)
  • fra før og nu (hvilke symboler/citater blev brugt før og idag? Er der forskelle?)
  • som gør særligt indtryk på dem

Se opgaver under elevmaterialer. Er vejret dårligt kan eleverne fotografere gravsten/gravsteder og arbejde videre med dem hjemme.

Under elevmaterialer ligger også en oversigt over kristne symboler med kort forklaring.

Forberedelse

Ind i emnet

Lærervejledningen ligger i printvenlig version under Materialer

Som en vej ind i emnet, kan eleverne starte med at læse ”Syndefaldet” (1 Mos, 3) eller kapitlet Adam og Eva i Ida Jessens ”Bibelhistorier”. Du kan låne den via CFU. Tal om, at man i kristendommen mener, at vi med uddrivelsen fra Paradisets have skal leve med det grundvilkår, at vi skal dø. Tal om, at Syndefaldsberetningen ikke skal forstås bogstavelig, men at den kan være med til at give en forklaring på, hvorfor vi som mennesker skal dø.

Som mennesker fødes, lever og dør vi. Det samme gør dyrene, men de spørger ikke sig selv om, hvorfor de skal dø. Det gør vi, og vi kan være bange for det og vrede over det og vi kan have svært ved at forstå meningen med det?

Vi kan også gøre os forestillinger om, hvad der sker efter døden, og så kan vi glædes over, at vi er i live. Og vi stiller os selv spørgsmålet, hvad meningen med vores liv er? Hvad skal jeg stille op med det? Hvad er et godt liv? 

Hurtigskrivning

Eleverne laver ”Hurtigskrivning” i 5 minutter. Den ene halvdel skriver om døden, den anden halvdel om livet. Du kan bruge spørgsmålene: Hvilke tanker gør du dig om døden? Hvornår er livet godt, og hvornår er det svært?

Derefter får alle 2 min til at vælge et udsnit af deres lille tekst, som de vil læse højt for hinanden. Man rejser sig op, når man læser.

Digtet "Den sidste rejse"

Du kan nu give eleverne digtet ”Den sidste rejse”. Det handler om døden. Nogle ord er udeladt og eleverne skal sætte ord ind, som de synes passer. Bagefter sammenligner I med digtets oprindelige ord.

Er der forskel på stemningen i ”elevdigtene” og ”originaldigtet”? Hvad fortæller det os, om vores eget og fortællerens syn på døden og livet derefter?

Originaldigtet er nedenfor. Digtet med manglende ord er i Elevmaterialer

Sangen ”Pianomand”

Du kan lade eleverne arbejde med Kim Larsens sang ”Pianomand”. Den handler om én, der har mistet en ven ”Pianomanden”, og nu tænker den efterladte på, hvordan der ser ud i de dødes land. Teksten giver nogle konkrete billeder – både håbefulde og sorgfulde – på hvad der sker efter døden. Den stiller de spørgsmål, som mange gør sig. Link til teksten https://kjukken.dk/sang/pianomand/

Hatten rundt / Den varme stol

I kan fortsætte med en omgang ”Hatten rundt” eller ”Den varme stol”. Se forslag til spørgsmål under materialer.

En dag tilbage

I kan slutte af med at se musikvideoen ”En dag tilbage” med Nik & Jay. Tal om, at mange oplever, at når døden bliver nærværende, så bliver livet det også. Mange som er eller har været alvorligt syge oplever, at de sætter pris på andre ting end de plejede. De prioriterer deres tid på en anden måde. Herefter skal eleverne besvare spørgsmålet: Hvad ville DU gøre, hvis du havde en dag tilbage at leve i? Link til teksten her og musikvideoen finder du YouTube. Du kan lade det være en aflevering i dansk, hvis det er muligt.

Forbered spørgsmål 

Som forberedelse til besøget i kirken, kan I lave en hurtig brainstorm over, hvad eleverne ved om præstens rolle i forbindelse med dødsfald, hvad de ved om begravelser og bisættelser. Derudfra kan I formulere spørgsmål, som I gerne vil have svar på under besøget i kirken.

Efterbehandling

Tilbage på skolen samler I op på besøget i kirken og evt. kirkegården. Herefter kommer der fokus på grundbegreberne: håb, opstandelse og evigt liv. Hvad er det kristendommen mener, der sker efter døden. Til at åbne dette arbejde op, får du en kort tekst udleveret under besøget i kirken. Den handler om to tvillinger, som ligger i morens mave og venter på fødslen. De er bange, for de ved ikke, hvad der vil ske efter fødslen. Ingen er kommet tilbage til den trygge livmor efter fødslen, så hvad er det der venter på den anden side? Og findes mor virkelig?

Teksten skal bruges som et andet og mere håndgribeligt billede på døden og det uvisse.

Teksten lægger op til at tale om opstandelse, som er kristendommens bud på, hvad der sker efter døden. Opstandelsen er kernen i kristendommens håb om, at døden ikke får det sidste ord. At ligesom Jesus overvandt døden på korset og rejste sig fra graven og genopstod, så vil det samme ske for mennesker.

Læs Den opstandne Jesus og Maria Magdalene (Johs. 20,11-18). Den giver en fin beskrivelse af, hvordan Maria Magdalene oplevede opstandelsen. Hun kommer til graven og ser, at den er tom. Der sidder to engle, der hvor Jesus havde ligget, og hendes første tanke er, at nogen må have flyttet ham. Da hun går ud af gravhulen møder hun en mand, som hun først tror er havemanden. Det er den opstandne Jesus, men hun kan ikke genkende ham. Han er på en eller anden måde forandret. Først da han siger hendes navn, kan hun se, det er ham.

Tal med eleverne om, at opstandelse kan være svært at forstå. Det er også det teksten handler om. Selv Maria Magdalene, som havde kendt Jesus i mange år, havde svært ved at forstå det.

Tvivlen er altid troens tvilling

Læs nu Den vantro Thomas (Johs. 20, 24-29) Den handler om, en af de gange, hvor Jesus viser sig for sine disciple efter, at han er genopstået. Thomas – en af disciplene – har svært ved at tro på, at det virkelig er Jesus, som står foran ham. Han vil gerne have bevis for, at det virkelig er ham, og derfor beder han om lov til at mærke med sin egen finger i Jesus’ nagelmærker. Først da han har fået bevis for, at det er Jesus, kan han tro på det.

Tal om, at tro og tvivl altid følges ad. Hvad der venter efter døden, er noget mennesker altid har tænkt over, men det er samtidig noget, som vi ikke kan få beviser for. Det er noget vi kan håbe på og tro på, men aldrig vide med sikkerhed. Forskellige religioner har forskellige bud på, hvad der sker, og i kristendommen er det troen på, at mennesket skal opstå igen med krop og sjæl efter døden og derefter leve et evigt liv i et nyt guddommeligt rige.

Kig på maleriet af Caravaggio, som også kaldes ”Den vantro Thomas” eller ”Tvivleren Thomas”. Du kan følge linket her eller google dig frem. Det viser, hvordan Thomas stikker sin finger ind i Jesus’ sår i brystet, som han fik efter det spyd, soldaterne stak ham med, da han hang på korset.

Kortfilmen ”Helium”

Emnet kan afsluttes med at se kortfilmen ”Helium”. Der varer 22 minutter og kan lånes på CFU. Den handler om drengen Alfred, der ligger på hospitalet, fordi han har en dødelig sygdom. Han ved godt, at han snart skal dø, og hans forældre har sagt, at han vil komme i himlen, når han dør, og sove lidt ligesom når bjørnene går i vinterhi.

Alfred synes, det virker kedeligt. Heldigvis møder han Enzo, som er ny rengøringsmand på Alfreds stue. Enzo fortæller Alfred om det sted, som hedder Helium. Det er et magisk sted, som har elementer af nogle af de ting, Alfred har elsket ved sit liv. Det sted giver langt mere menig for Alfred, og en håbefuld forventning vokser i Alfred, i takt med at livet ebber ud. Men Enzo bliver pludselig i tvivl; han har bare fyldt Alfred med løgn?

Arbejdsark med spørgsmål ligger under elevmaterialer.

Formål

Eleverne skal arbejde med og reflektere over det store spørgsmål om liv og død og håb, opstandelse og evigt liv. 

Undervisningsmateriale

Hjemme: Den sidste rejse

Hjemme: Fælles spørgsmål til klassen

Hjemme: Lærervejledning

Hjemme: Helium, spørgsmål

Hjemme: "Den sidste rejse", digt af Valdemar Dalquist

Hjemme: Symboler

Hjemme: Kirkegården elevark

Tilmelding
Tlf.nr. 23674177